01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410 687 220 (24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410687210(εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410687220(24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

ΔΕΥΑΛ

Σύγχρονη , με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

Κανονισμός Αποχέτευσης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1
Αντικείμενο του Κανονισμού

Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης των ακαθάρτων και των όμβριων νερών της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ).

Άρθρο 2
Σύστημα Αποχέτευσης

Ως σύστημα αποχέτευσης της πόλης Λάρισας ορίζεται το χωριστικό σύστημα, σύμφωνα με την εγκεκριμένη "Οριστική μελέτη έργων αποχέτευσης Λάρισας" του Υπουργείου Δημοσίων Έργων που εκπονήθηκε το έτος 1975 από τους μελετητές Ν. Δεληγιώργη και Θ. Μιχαλόπουλο, καθώς και το παντορροϊκό σύστημα που λειτουργεί στους αγωγούς των οδών Ρούσβελτ και Ηρώων Πολυτεχνείου.

Άρθρο 3
Βασικές έννοιες

 1. Χωριστικό σύστημα είναι το σύστημα, που λειτουργεί με ανεξάρτητους αγωγούς για τα ακάθαρτα και τα όμβρια (βρόχινα) νερά.
 2. Μικτό ή παντορροϊκό σύστημα είναι το σύστημα, που λειτουργεί με κοινό αγωγό αποχέτευσης για τα ακάθαρτα και τα βρόχινα νερά.
 3. Δίκτυο αποχέτευσης ή υπόνομος θεωρούνται όλοι οι αγωγοί ακαθάρτων και όμβριων νερών, οι παντορροϊκοί αγωγοί, τα αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, τα διευθετημένα (ανοικτά ή καλυμμένα) ρέματα και γενικά κάθε έργο, που έχει σκοπό τη συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων και όμβριων νερών μέχρι τους τελικούς αποδέκτες, και έχει κατασκευαστεί από τη ΔΕΥΑΛ ή το Δήμο Λάρισας, σύμφωνα με τις σχετικές εγκεκριμένες μελέτες.
  Στο δίκτυο αποχέτευσης μπορεί να εντάσσονται και αγωγοί που κατασκευάστηκαν ή θα κατασκευαστούν από τρίτους (όπως στρατιωτικές μονάδες, εργατικές κατοικίες κ.λπ.). Στους αγωγούς αυτούς η ΔΕΥΑΛ αποκτά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει στο υπόλοιπο δίκτυό της.
 4. Δίκτυο ακαθάρτων είναι οι υπόγειοι αγωγοί που μεταφέρουν τα λύματα και τα απόβλητα.
 5. Δίκτυο όμβριων είναι οι υπόγειοι αγωγοί που μεταφέρουν τα όμβρια (βρόχινα) νερά.
 6. Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, είναι η μονάδα στην οποία καταλήγει το δίκτυο αποχέτευσης για την επεξεργασία των λυμάτων και των βιομηχανικών αποβλήτων, πριν την απόρριψή τους στον αποδέκτη (Πηνειός ποταμός).
 7. Λύματα είναι το σύνολο των υγρών και των μεταφερομένων με αυτά στερεών, που αποβάλλονται από τους χώρους όλων των δραστηριοτήτων μιας περιοχής με φορέα το νερό και συγκεντρώνονται στο δίκτυο ακαθάρτων.
 8. Οικιακά λύματα είναι τα υγρά και τα μεταφερόμενα με αυτά στερεά, που αποβάλλονται από κτίρια ή οικόπεδα που χρησιμοποιούνται ως χώροι κοινωνικής δραστηριότητας του ανθρώπου π.χ. χώροι κατοικίας, ενδιαίτησης, ψυχαγωγίας κ.λπ.
 9. Απόβλητα είναι τα υγρά και τα μεταφερόμενα με αυτά στερεά, που αποβάλλονται από χώρους παραγωγικών κυρίως δραστηριοτήτων του ανθρώπου π.χ. από βιομηχανικούς και βιοτεχνικούς χώρους και από χώρους ειδικών δραστηριοτήτων, όπως Νοσοκομεία, Ιατρεία, Εργαστήρια, Συνεργεία, Σφαγεία κ.λπ.
  Τα απόβλητα, ανάλογα με την προέλευσή τους, ταξινομούνται σε Βιομηχανικά, Νοσοκομειακά, Εργαστηριακά και άλλα.
 10. Όμβρια νερά είναι τα νερά της βροχής, τα νερά που προέρχονται από το λιώσιμο των χιονιών, τους κήπους, το πλύσιμο των δρόμων και των πλατειών και τα αγροτικά απόβλητα, που προέρχονται από τους αγρούς κατά τις βροχοπτώσεις.
 11. Εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης κτιρίων και οικοπέδων είναι το σύνολο των εγκατεστημένων στοιχείων (σωλήνων, ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων, υποδοχέων, συσκευών κ.λπ.) που συμβάλλουν λειτουργικά στην παραλαβή και αποχέτευση του χρησιμοποιούμενου νερού και των μεταφερομένων μ' αυτό στερεών, που αποβάλλονται από ανθρώπινες δραστηριότητες και απορρέουν μέσα σε κτίρια και οικόπεδα.
 12. Νόμιμη σύνδεση του ακινήτου θεωρείται η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει μετά από γραπτή άδεια της ΔΕΥΑΛ ή του Δήμου Λάρισας στο παρελθόν.
 13. Παράνομη σύνδεση του ακινήτου είναι η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας αποχέτευσης έξω από τον μηχανοσίφωνα στον οποίο καταλήγουν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου, χωρίς γραπτή άδεια της ΔΕΥΑΛ, καθώς και η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας με σκοπό τη λαθραία αποχέτευση των ακαθάρτων ή όμβριων νερών στο δίκτυο αποχέτευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΟΡΟΙ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Άρθρο 4
Σύνδεση ακινήτων

 1. Η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης είναι υποχρεωτική και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να συνδέουν τις εσωτερικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης του κτίσματός τους με τον υπόνομο που διέρχεται από το δρόμο, στον οποίο έχει πρόσβαση το κτίριο.
 2. Για ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους από τους οποίους διέρχεται υπόνομος, η σύνδεση γίνεται κατά την κρίση της ΔΕΥΑΛ, με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο.
 3. Η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης είναι υποχρεωτική και για ακίνητα που δεν έχουν πρόσοψη σε δημοτικό δρόμο ("τυφλά" ακίνητα).
 4. Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περάτωση της κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης.
 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΛ μπορεί να εγκρίνει την προσωρινή αναβολή της σύνδεσης για εγκαταστάσεις που θα διατηρηθούν λιγότερο από ένα χρόνο. Προσωρινή αναβολή επιτρέπεται και για λόγους οικονομικούς ή άλλους. Σ' όλες τις περιπτώσεις απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου, που πρέπει να αναφέρει τους πραγματικούς λόγους και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 5
Αποχέτευση ακαθάρτων νερών

Εξωτερική διακλάδωση - Φρεάτιο ελέγχου

 1. Η αποχέτευση των ακαθάρτων νερών των ακινήτων γίνεται μόνο στο δίκτυο αποχέτευσης. Απαγορεύεται ρητά και συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων η αποχέτευσή τους στο δίκτυο ομβρίων.
 2. Η αποχέτευση των ακαθάρτων νερών των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης γίνεται μετά την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης των ακινήτων και του φρεατίου ελέγχου.
 3. Εξωτερική διακλάδωση ενός ακινήτου είναι το τμήμα του δικτύου αποχέτευσης που μεσολαβεί για τη σύνδεση των ακινήτων με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης και περιλαμβάνει:
  α) Τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου.
  β) Τη σύνδεση του αγωγού αυτού με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου που διέρχεται μπροστά από το ακίνητο και κατά μήκος του δρόμου.
  Η εξωτερική διακλάδωση του ακινήτου πρέπει να κατασκευάζεται, κατά κανόνα κάτω από το δίκτυο ύδρευσης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα των σωλήνων της διακλάδωσης.
  Το βάθος της εξωτερικής διακλάδωσης πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1,20 μ. Αν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, επιτρέπεται η κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης σε μικρότερο βάθος από 1,20 μ., με τρόπο, όμως, που να διασφαλίζεται η προστασία των σωλήνων από θραύση.
 4. Φρεάτιο ελέγχου ή πεζοδρομίου, είναι το φρεάτιο στο οποίο καταλήγουν οι αγωγοί των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων.
  Το φρεάτιο ελέγχου ή πεζοδρομίου χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση της εξωτερικής διακλάδωσης και κατασκευάζεται από τη ΔΕΥΑΛ έξω από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου, στο πεζοδρόμιο και στο καταλληλότερο κατά την κρίση της σημείο.
  Αν το φρεάτιο δεν μπορεί να κατασκευαστεί έξω από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου, τότε κατασκευάζεται μέσα στο ακίνητο και όσο το δυνατό κοντά στη ρυμοτομική γραμμή, σε θέση άμεσα επισκέψιμη και ελεύθερη, που καθορίζεται από τη ΔΕΥΑΛ. Όταν δεν είναι δυνατή η κατασκευή του φρεατίου ελέγχου ούτε μέσα στο ακίνητο, τότε κατ' εξαίρεση, κατασκευάζεται στο δρόμο.
  Για τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές ή άλλες ανάλογες χρήσεις των ακινήτων, το φρεάτιο ελέγχου ή πεζοδρομίου χρησιμοποιείται από τη ΔΕΥΑΛ και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τον έλεγχο και τη δειγματοληψία των αποβλήτων (επεξεργασμένων ή μη).
 5. Οι εξωτερικές διακλαδώσεις των δικτύων ακαθάρτων και όμβριων και τα φρεάτια ελέγχου κατασκευάζονται από τη ΔΕΥΑΛ.
  Μια εξωτερική διακλάδωση ακαθάρτων και ένα φρεάτιο ελέγχου εξυπηρετούν κατά κανόνα δύο ακίνητα.
  Σε περίπτωση που, παρά τη δυνατότητα σύνδεσης, ο ιδιοκτήτης ακινήτου ζητά με γραπτή αίτησή του την εκτέλεση πρόσθετων εργασιών, πέραν αυτών που περιγράφονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, βαρύνεται με τη δαπάνη κατασκευής των επιπλέον αυτών εργασιών. Η εκτέλεση των εργασιών αυτών γίνεται κατά την κρίση της ΔΕΥΑΛ.
 6. Αν σ' ένα ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύματα και βιομηχανικά ή άλλα απόβλητα, τότε για κάθε είδους αποχετευομένων υγρών πρέπει να υπάρχει χωριστό εσωτερικό δίκτυο και αν η ΔΕΥΑΛ το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να επιβάλει την κατασκευή ανάλογων χωριστών εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων ελέγχου.
 7. Κανείς, εκτός από τη ΔΕΥΑΛ, δεν μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία αποχέτευσης έξω από τη ρυμοτομική γραμμή, χωρίς γραπτή άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ.
  Η συντήρηση και επισκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων των ακινήτων, του φρεατίου ελέγχου, καθώς και του κεντρικού αγωγού του δικτύου αποχέτευσης, γίνονται από τη ΔΕΥΑΛ και με δικές της δαπάνες.

Άρθρο 6
Εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης ακινήτων

 1. Η Εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης των ακινήτων (κτιρίων και οικοπέδων) κατασκευάζεται με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις (τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ για αποχέτευση κτιρίων και οικοπέδων κ.α.) και τις υποδείξεις των οργάνων της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ.
 2. Προϋπόθεση για τη σύνδεση ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης αποτελεί η τοποθέτηση αυτόματης δικλείδας ασφαλείας. Η δικλείδα αυτή τοποθετείται και συντηρείται με τη φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου και βρίσκεται σε κατάλληλη θέση μέσα στο ακίνητο, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός της από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΥΑΛ. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο μόνος υπεύθυνος για τις ενδεχόμενες ζημιές που προκαλούνται στο ακίνητό του, σε τρίτους ή και στο ίδιο το δίκτυο από πλημμελή ή κακή λειτουργία της δικλείδας ασφαλείας.
 3. Για να γίνει η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης, πρέπει να αχρηστευθούν οι στεγανοί ή απορροφητικοί βόθροι και να κατασκευαστούν τα εσωτερικά φρεάτια του μηχανοσίφωνα και λιποσυλλέκτη. Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης πρέπει να συνδέονται με το τελικό οριζόντιο δίκτυο του ακινήτου και πριν από τη δικλείδα ασφαλείας να οδηγούνται στη γενική παγίδα με το στόμιο καθαρισμού (λιποσυλλέκτης - μηχανοσίφωνας)
 4. Για να αχρηστευθούν οι βόθροι, ανεξάρτητα αν κατεδαφιστούν, πρέπει να κενωθούν τελείως και το περιεχόμενό τους να απομακρυνθεί. Μετά την εκκένωση οι βόθροι πρέπει να πληρωθούν με καθαρά, κατάλληλα υλικά. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων στο δίκτυο αποχέτευσης.

Άρθρο 7
Αποχέτευση χαμηλών χώρων ή επιφανειών

 1. Σε περίπτωση που υπόγειος ή άλλος χώρος, βρίσκεται τόσο χαμηλά που καθίσταται αδύνατη η αποχέτευση των ακαθάρτων νερών προς τον υπόνομο του δρόμου με φυσική ροή, γίνεται με τη φροντίδα του ιδιοκτήτη μηχανική ανύψωση των νερών, με την κατασκευή ειδικής δεξαμενής από την οποία θα αντλούνται τα λύματα. Οι διαστάσεις της πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να πραγματοποιείται άντληση σε χρονικά διαστήματα τέτοια που να μην υπερβαίνουν, ανάλογα με τον όγκο του κτιρίου, τις 2 ή 3 ώρες.
 2. Για οικόπεδα ή αυλές ή και τμήματά τους, που βρίσκονται κοντά σε ρέματα τα οποία έχουν ανώτατη στάθμη πλημμύρων ψηλότερη απ' αυτά, απαγορεύεται η αποχέτευση των όμβριων νερών απ' ευθείας στο ρέμα.

Άρθρο 8
Αποχέτευση βοθρολυμάτων

 1. Σε περίπτωση που δεν διέρχεται μπροστά από το ακίνητο δίκτυο αποχέτευσης και για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν επιτρέπεται ή δεν είναι δυνατή η αποχέτευση των λυμάτων σε αγωγό, τότε επιβάλλεται η κατασκευή στεγανού βόθρου για τη συγκέντρωση των λυμάτων του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ., όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
 2. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που επιτρέπεται η διατήρηση βόθρων, η αποχέτευση των βοθρολυμάτων γίνεται με τη μεταφορά τους με βυτιοφόρα στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού και την απόρριψή τους σε ειδική θέση που καθορίζεται από τη ΔΕΥΑΛ. Πριν την απόρριψη γίνεται έλεγχος της σύστασης του περιεχομένου του βυτιοφόρου.


Άρθρο 9
Αποχέτευση όμβριων νερών

 1. Τα όμβρια νερά από το εσωτερικό των κτιρίων και οικοπέδων διοχετεύονται στο ρείθρο του πεζοδρομίου και οδηγούνται στο δίκτυο όμβριων επιφανειακά. Απαγορεύεται ρητά και συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων, η παροχέτευση των ομβρίων υδάτων της οικοδομής στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.
 2. Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ, να επιτραπεί ή και να επιβληθεί η σύνδεση των όμβριων νερών του ακινήτου με το δίκτυο ομβρίων ή την κοίτη φυσικών ή τεχνικών ρεμάτων με κατάλληλη κατασκευή. Με την ίδια απόφαση τάσσονται οι όροι κατασκευής και σύνδεσης. Με τον παραπάνω τρόπο είναι δυνατή η αποχέτευση και των καθαρών νερών που προέρχονται από την αποστράγγιση του υπεδάφους.
 3. Σε περίπτωση σύνδεσης των ακινήτων με το δίκτυο όμβριων μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ να επιβληθεί στους ιδιοκτήτες τέλος σύνδεσης, του οποίου το ύψος και ο τρόπος καταβολής, θα καθορίζεται με την ίδια απόφαση.

Άρθρο 10
Άλλες υποχρεώσεις ιδιοκτητών

 1. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, εκτός από τις γενικές υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από άλλες διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους του άρθρου αυτού, τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ και τις υποδείξεις των αρμοδίων της οργάνων που έχουν σχέση με το αντικείμενο, καθώς επίσης και να επιτρέπουν σ' αυτά να εισέρχονται στα ακίνητά τους για τον έλεγχο των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσής τους, τη διενέργεια αυτοψίας και κάθε άλλης απαραίτητης πράξης. Άρνηση του ιδιοκτήτη, του νομέα ή κατόχου του ακινήτου και του διαχειριστή να επιτρέψει στα αρμόδια όργανα της ΔΕΥΑΛ την είσοδο μέσα στο ακίνητό του και τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων, συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων.
 2. Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια. Αν πραγματοποιήθηκε η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης χωρίς να γίνει ο παραπάνω διαχωρισμός, η ΔΕΥΑΛ τάσσει προθεσμία για την πραγματοποίησή του, μετά την πάροδο της οποίας έχει το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις.
 3. Μετά τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να κατεδαφίσουν και αχρηστεύσουν, με φροντίδα και δαπάνη τους, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης, όπως βόθρους ακαθάρτων και όμβριων νερών, παλιές σωληνώσεις αποχέτευσης προς τους αγωγούς που καταργήθηκαν κ.λπ., μέσα σε προθεσμία που τάσσει η ΔΕΥΑΛ, η οποία στη συνέχεια κάνει τον σχετικό έλεγχο. Αν ο κύριος του ακινήτου δεν συμμορφωθεί μέσα στην τασσόμενη προθεσμία και τα βοθρολύματα καταλήγουν στο δίκτυο αποχέτευσης, η ΔΕΥΑΛ μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις.
 4. Στην περίπτωση που καταργούνται υποχρεωτικά οι παλιοί αγωγοί και βόθροι, τα ακίνητα που ήταν συνδεδεμένα με αυτούς, πρέπει να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης με τον τρόπο που ορίζεται στα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Άρθρο 11
Διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο

 1. Η σύνδεση κάθε ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή νερού στο ακίνητο, εφόσον διέρχεται το δίκτυο αποχέτευσης από τον δρόμο που βρίσκεται το ακίνητο.
  Κατ' εξαίρεση για την κατασκευή εργοταξιακής παροχής δεν είναι υποχρεωτική η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης.
 2. Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης γίνεται ύστερα από γραπτή άδεια της ΔΕΥΑΛ, που χορηγείται μετά από έντυπη αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
 3. Μαζί με την άδεια σύνδεσης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να λάβει από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΛ τις έντυπες προδιαγραφές, με βάση τις οποίες πρέπει να κατασκευαστούν τα εσωτερικά φρεάτια της υπό σύνδεση οικοδομής, καθώς και κάθε απαραίτητη πληροφορία για τις προϋποθέσεις σύνδεσης και τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό.
 4. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και σε περίπτωση πολυώροφων οικοδομών με χωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες, υποβάλλεται από τον εργολάβο ή το διαχειριστή ή από ένα συγκύριο και συνοδεύεται από θεωρημένη άδεια οικοδομής.
 5. Η ΔΕΥΑΛ έχει το δικαίωμα, όταν κρίνεται απαραίτητο, να ζητήσει επιπλέον και τα ακόλουθα έγγραφα:
  α) Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 στο οποίο θα απεικονίζεται το οικοδομικό τετράγωνο, η θέση του οικοπέδου και της οικοδομής και η θέση του βόθρου που αχρηστεύεται
  β) Διάγραμμα των ορόφων της οικοδομής, στο οποίο να απεικονίζεται η εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης αυτής (σωληνώσεις, εσωτερικά φρεάτια, δικλείδα ασφαλείας κ.λ.π.) και η υψομετρική διαφορά του πεζοδρομίου με το υπόγειο και το ισόγειο της οικοδομής.
  γ) Κάτοψη επιπέδου σύνδεσης με το φρεάτιο ελέγχου και τους οριζόντιους αποχετευτικούς αγωγούς.
  δ) Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, πίνακα των ιδιοκτητών του ακινήτου και τον αριθμό υδρομετρητή του καθενός, απόφαση της γενικής τους συνέλευσης ή κοινή εξουσιοδότηση του διαχειριστή ή συγκυρίου για υποβολή της αίτησης σύνδεσης.
  ε) Κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία που θεωρείται απαραίτητο για τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης.
  Τα παραπάνω σχέδια πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον Μηχανικό που τα συνέταξε και τον αιτούντα, ο οποίος είναι υπεύθυνος απέναντι στη ΔΕΥΑΛ για ατελή και εσφαλμένη εφαρμογή τους.
 6. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σύνδεσης σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργοστάσια, εργαστήρια, νοσοκομεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κέντρα πυρηνικών ερευνών, πρατήρια βενζίνης, γκαράζ, στάβλους κ.λ.π. καθορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ.

Άρθρο 12
Έλεγχος εγκαταστάσεων

 1. Πριν τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης η ΔΕΥΑΛ προβαίνει σε έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης του υπό σύνδεση ακινήτου, για να διαπιστώσει τη σύμφωνη με τους όρους του Κανονισμού αυτού και τις προδιαγραφές της ΔΕΥΑΛ κατασκευή της. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση είναι ελαττωματική, η ΔΕΥΑΛ δεν επιτρέπει τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης μέχρι την επισκευή, τροποποίηση ή συμπλήρωση των ελλείψεων. Για το σκοπό αυτό η ΔΕΥΑΛ τάσσει προθεσμία μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας μπορεί να επιβάλει κυρώσεις.
 2. Η ΔΕΥΑΛ έχει πάντοτε το δικαίωμα να προβαίνει στον έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης του δικτύου αποχέτευσης των ακινήτων είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από καταγγελίες δημοτών. Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης, είτε γιατί ο κύριος του ακινήτου δεν συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού και τις τεχνικές υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της ΔΕΥΑΛ, είτε γιατί διοχετεύει στο δίκτυο αποχέτευσης απαγορευμένα υγρά και απόβλητα, η ΔΕΥΑΛ υποδεικνύει με γραπτή εντολή της τις απαιτούμενες ενέργειες και τάσσει σ' αυτόν προθεσμία για τη διενέργειά τους. Μετά την άπρακτη πάροδο της τασσόμενης προθεσμίας η ΔΕΥΑΛ μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις.
  Αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί, παρά την επιβολή των κυρώσεων, τότε η ΔΕΥΑΛ προβαίνει στις απαιτούμενες εργασίες με δικά της συνεργεία για λογαριασμό του ιδιοκτήτη και χρεώνει τη σχετική δαπάνη στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού. Η μη εξόφληση του λογαριασμού αυτού συνεπάγεται τη διακοπή της παροχής νερού.
 3. Η ΔΕΥΑΛ έχει το δικαίωμα να προβαίνει, όποτε κριθεί απαραίτητο, σε εκσκαφές, κατεδαφίσεις ή χημικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύει στον ιδιοκτήτη
  του ακινήτου κάθε αναγκαία συμπληρωματική εργασία για την ασφαλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης, τάσσοντας προθεσμία, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας επιβάλλεται πρόστιμο.
 4. Σε περίπτωση, που οι κύριοι των ακινήτων δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και τις διατάξεις των άρθρων 6 και 10 του Κανονισμού αυτού, και τα ελαττώματα στην εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου τους, χαρακτηρισθούν με απόφαση του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ ως επικίνδυνα για το δίκτυο αποχέτευσης, ή για το κοινό, διακόπτεται η παροχή νερού και η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.

Άρθρο 13
Τρόπος υπολογισμού του τέλους σύνδεσης

 1. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που πρόκειται να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης πρέπει να καταβάλουν στη ΔΕΥΑΛ το τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, όπως αυτό καθορίζεται και υπολογίζεται στις επόμενες παραγράφους.
 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ, που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, καθορίζεται με κάθε λεπτομέρεια ο τρόπος υπολογισμού του τέλους ή δικαιώματος σύνδεσης, που αποτελεί τη δαπάνη σύνδεσης των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης. Για την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ λαμβάνονται υπόψη η πρόσοψη του οικοπέδου και στοιχεία της οικοδομής, όπως το εμβαδόν, ο συνολικός όγκος και ο αριθμός των ορόφων.
 3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ, καθορίζεται χωριστά ο τρόπος υπολογισμού του τέλους ή δικαιώματος σύνδεσης στις περιπτώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις λουτρών, πρατήρια καυσίμων, ιερούς ναούς, κοινωφελή ιδρύματα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.
 4. Το τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο υπονόμων αφορά σε ολόκληρο το ακίνητο και καταβάλλεται εφάπαξ ή με δόσεις, που καθορίζονται κατά περίπτωση από το Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑΛ και υπολογίζεται με βάση τις τιμές που ισχύουν κατά τα χρόνο έκδοσης του σχετικού λογαριασμού. Δεν επιτρέπεται η μεμονωμένη καταβολή του δικαιώματος σύνδεσης που αναλογεί σε μία ή περισσότερες οριζόντιες ιδιοκτησίες του ιδίου ακινήτου και η ΔΕΥΑΛ δεν αναγνωρίζει τυχόν καταθέσεις που γίνονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την αιτία αυτή.
 5. Ο κάθε λογαριασμός για το τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης εκδίδεται σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται στην παραπάνω σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ και με βάση τα στοιχεία της οικοδομής, όπως αυτά προκύπτουν από την άδεια οικοδομής και τους τίτλους ιδιοκτησίας που προσκομίζονται, καθώς και την αυτοψία που διενεργείται από αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΥΑΛ. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των στοιχείων, υπερισχύει η αυτοψία του υπαλλήλου της ΔΕΥΑΛ, εκτός αν ο αιτών προσκομίσει νέα στοιχεία, τα οποία εξετάζονται από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσία της ΔΕΥΑΛ, στον οποίο ανήκει και η τελική κρίση.
 6. Για τον υπολογισμό του τέλους ή δικαιώματος σύνδεσης ακινήτων στα οποία έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση, αλλά δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί η ρυμοτομία στο έδαφος, λαμβάνονται υπόψη οι προσόψεις του οικοπέδου, όπως διαμορφώνονται μετά τη ρυμοτόμηση.
 7. Στο εμβαδόν της οικοδομής δεν περιλαμβάνονται τα υπόγεια, οι ανοικτοί χώροι PILOTIS, τα δωμάτια (απολήξεις κλιμακοστασίων) και τα πατάρια των καταστημάτων. Αντίθετα περιλαμβάνονται στο εμβαδόν της οικοδομής τα υπόγεια, και τα ημιυπόγεια, που έχουν φυσικό φωτισμό και αερισμό.
 8. Οι κάθετες ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε κοινό οικόπεδο μπορούν, κατά την κρίση της ΔΕΥΑΛ, να συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης χωριστά η κάθε μία.
 9. Σε ημιτελείς οικοδομές λαμβάνεται υπόψη το εμβαδόν της οικοδομής, που απεικονίζεται στην άδεια οικοδομής. Μετά την περάτωση της οικοδομής η ΔΕΥΑΛ διενεργεί αυτοψία για τη διαπίστωση της τελικής κατάστασης αυτής, με βάση την οποία διαμορφώνεται η τελική δαπάνη των τελών σύνδεσης.
 10. Σε περίπτωση προσθήκης καθ' ύψος ή κατ' επέκταση σε νόμιμα συνδεδεμένη οικοδομή, καταβάλλεται συμπληρωματικό τέλος σύνδεσης, που υπολογίζεται με βάση τις τιμές που ισχύουν κατά το χρόνο που δηλώνεται η προσθήκη από τον κύριο του ακινήτου, ή κατά τον χρόνο που διαπιστώνεται από τη ΔΕΥΑΛ.
 11. Στις νέες οικοδομές που ανεγείρονται στη θέση των παλαιών, που ήταν νόμιμα συνδεμένες με το δίκτυο υπονόμων, ή στις περιπτώσεις προσθηκών καθ' ύψος ή κατ' επέκταση, το τέλος σύνδεσης υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία της νέας οικοδομής και τις ισχύουσες τιμές και αφαιρούνται στα στοιχεία της παλιάς οικοδομής, που είχαν ληφθεί υπόψη κατά την αρχική σύνδεση της.
 12. Η κατασκευή δικτύου ακαθάρτων κατά προτεραιότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή προκαταβάλλεται μέρος των τελών σύνδεσης και με ιδιαίτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος της ολοσχερούς εξόφλησης της δαπάνης. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται και η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην εκτέλεση του έργου, αν το ποσό του τέλους σύνδεσης δεν καλύπτει την δαπάνη κατασκευής του έργου.
 13. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ αντιμετωπίζονται οι ειδικές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από το άρθρο αυτό.

Άρθρο 14
Τέλος χρήσεως υπονόμου

Στις περιπτώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις λουτρών, πρατήρια καυσίμων, ιερούς ναούς, στρατόπεδα, κοινωφελή ιδρύματα κ.λπ. μπορεί να επιβάλλεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ τέλος χρήσεως υπονόμου, το ύψος του οποίου καθορίζεται ανάλογα με το ρυπαντικό και το υδραυλικό τους φορτίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Άρθρο 15
Νερά που αποχετεύονται στο δίκτυο

 1. Στον αγωγό ακαθάρτων νερών αποχετεύονται υποχρεωτικά τα οικιακά λύματα και τα νερά που πληρούν τις προϋποθέσεις για την αποχέτευσή τους στον υπόνομο.
 2. Τα απόβλητα και τα ακάθαρτα νερά των βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργοστασίων, εργαστηρίων, νοσοκομείων, εκπαιδευτηρίων, πρατηρίων βενζίνης, στάβλων και άλλων ειδικών εγκαταστάσεων αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων μόνο μετά από ειδική άδεια της ΔΕΥΑΛ, που χορηγείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο εφόσον ο ενδιαφερόμενος:
  α) Υποβάλει στη ΔΕΥΑΛ αίτηση συνοδευόμενη από μελέτη προκαταρκτικής επεξεργασίας, από την οποία να προκύπτει ότι τα λύματα καλύπτουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 του παρόντος Κανονισμού.
  β) Καταβάλει το παράβολο, που προβλέπεται κάθε φορά από την ισχύουσα σχετική Υπουργική Απόφαση.
 3. Τα καθαρά νερά (νερά συμπύκνωσης, ψύξης, ανυψωτικών μηχανημάτων κ.λπ.) των βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργοστασίων, εργαστηρίων, νοσοκομείων, εκπαιδευτηρίων, πρατηρίων βενζίνης, στάβλων, και άλλων ειδικών εγκαταστάσεων αποχετεύονται στο δίκτυο όμβριων μετά από ειδική άδεια της ΔΕΥΑΛ, που εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου συνοδευόμενη από μελέτη των υπό σύνδεση εγκαταστάσεων.
 4. Τα υπόγεια εδαφικά νερά αποχετεύονται στο δίκτυο όμβριων μετά από ειδική άδεια της ΔΕΥΑΛ, που εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, που συνοδεύεται από μελέτη, από την οποία να προκύπτει ότι οι σχετικές εγκαταστάσεις είναι κατασκευασμένες με τρόπο που να παρεμποδίζεται η εισροή των υπερυψωμένων νερών του υπονόμου μέσα στο υπέδαφος.
 5. Σε περίπτωση, που, σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, διαπιστωθεί μετά τη χορήγηση της άδειας, ότι τα μέτρα που λήφθηκαν είναι ανεπαρκή, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως στις αναγκαίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που προτείνονται από τη ΔΕΥΑΛ. Η άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση του ιδιοκτήτη για την εκτέλεση των απαιτουμένων εργασιών συνεπάγεται την άρση της άδειας και την επιβολή προστίμου.
  Η ΔΕΥΑΛ μπορεί να προβεί στην άμεση διακοπή της παροχής νερού, όταν, εξαιτίας της παραπάνω συμπεριφοράς του ιδιοκτήτη ή της ανεπάρκειας των μέτρων, προκαλείται άμεσος κίνδυνος για τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης, τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.

Αρθρο 16
Υγρά και απόβλητα, των οποίων απαγορεύεται η διάθεση στο δίκτυο

 1. Απαγορεύεται να αποχετεύονται ή απορρίπτονται στο δίκτυο αποχέτευσης τα παρακάτω, έστω και αν προέρχονται από οικιακή χρήση:
  α) Λύματα που προέρχονται από κάθε είδους βόθρους, οι οποίοι καταργούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον παρόντα Κανονισμό.
  β) Ουσίες κάθε φύσης, που μπορούν να γίνουν αιτία να φράξουν οι αγωγοί, όπως απορρίμματα μαγειρείου, σκουπίδια, προϊόντα κατεδάφισης, άμμος, στάχτη, κοπριά από ζώα, απορρίμματα σφαγείων.
  γ) Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες, που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο αποχετευτικό δίκτυο ή να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων σ' αυτό.
  δ) Αέρια και ατμοί. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση των αεραγωγών με τους υπονόμους.
  ε) Νερά αποχέτευσης επιβλαβή για τα υλικά δόμησης των υπονόμων, όπως εκείνα που περιέχουν ανθρακασβέστιο, διθειούχο άνθρακα, τριχλωροαιθυλένιο διοξείδιο του θείου, ραδιενεργά κατάλοιπα κ.λπ.
  στ) Νερά αποχέτευσης, που δυσχεραίνουν τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης, όπως νερά που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς, καθώς και χρωματισμένα νερά αποχέτευσης σε μεγάλη ποσότητα.
  ζ) Νερά αποχέτευσης που αναδίδουν ισχυρές ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις, όπως οσμές αποσύνθεσης κ.λπ. ή νερά που αποβάλλουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια.
  η) Νερά αποχέτευσης σε τόση μεγάλη ποσότητα, ώστε να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του δικτύου.
 2. Αν παρά τις προβλέψεις, εισέρχονται στο δίκτυο αποχέτευσης επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προβεί στη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την έγκαιρη απομάκρυνσή τους και να ειδοποιήσει αμέσως τη ΔΕΥΑΛ, η οποία έχει το δικαίωμα να διακόψει τη σύνδεση με το δίκτυο μέχρι την ανάσχεση των επικίνδυνων ουσιών. Η αμέλεια ή αδιαφορία του ιδιοκτήτη συνεπάγεται την επιβολή προστίμου.

Άρθρο 17
Προεπεξεργασία υγρών αποβλήτων

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προκειμένου να προβεί στη διοχέτευση υγρών αποβλήτων (βιομηχανικών, νοσοκομειακών, εργαστηριακών κ.λπ.) στο αποχετευτικό δίκτυο, ή στη μεταφορά τους στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, θα πρέπει προηγουμένως να υποβάλλει τα λύματα αυτά σε προκαταρκτική επεξεργασία, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
α) Να προστατεύεται η υγεία του προσωπικού που εργάζεται στο δίκτυο αποχέτευσης και στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.
β) Να εξασφαλίζεται ότι δεν προκαλείται ζημία στο δίκτυο αποχέτευσης, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και στο συναφή εξοπλισμό.
γ) Να εξασφαλίζεται ότι δεν εμποδίζεται η λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και η επεξεργασία της ιλύος.
δ) Να ελέγχεται ότι η απόρριψη από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων δεν επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον και δεν εμποδίζει τον τελικό αποδέκτη (Πηνειό ποταμό) να πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.
ε) Να εξασφαλίζεται η διάθεση της ιλύος με ασφαλή και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο.

Άρθρο 18
Χρησιμοποίηση υγρών αποχέτευσης

 1. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για οποιοδήποτε λόγο υγρών από οπουδήποτε κι αν προέρχονται και ρέουν σε διευθετημένους χείμαρρους ή ρέματα ή αγωγούς γενικά όμβριων ή ακάθαρτων νερών, χωρίς προηγούμενη άδεια της ΔΕΥΑΛ.
 2. Άδειες που έχουν χορηγηθεί από οποιαδήποτε αρχή πριν από την ισχύ του παρόντα Κανονισμού καταργούνται.


Άρθρο 19
Βλάβες στο δίκτυο αποχέτευσης

 1. Σε περίπτωση που τρίτα πρόσωπα διαπιστώσουν ή προκαλέσουν βλάβη στις εξωτερικές διακλαδώσεις των ακινήτων, στα φρεάτια ελέγχου πεζοδρομίου και γενικά στο δίκτυο αποχέτευσης, υποχρεούνται να καλέσουν άμεσα τη ΔΕΥΑΛ για την αποκατάστασή της.
 2. Η αποκατάσταση των βλαβών στο σύστημα αποχέτευσης γίνεται μόνο από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΛ και απαγορεύεται ρητά στους τρίτους η οποιαδήποτε επέμβαση στο δίκτυο.
 3. Σε περίπτωση, που η βλάβη προκλήθηκε από υπαιτιότητα τρίτου, χρεώνεται σ' αυτόν η δαπάνη αποκατάστασής της. Αν ο υπόχρεος αρνείται να καταβάλει τη δαπάνη, η είσπραξή της μπορεί να γίνεται με το λογαριασμό κατανάλωσης νερού, του οποίου η μη εξόφληση συνεπάγεται τη διακοπή του νερού στο υδροδοτούμενο ακίνητο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20
Κυρώσεις

 1. Όπου στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων ή προστίμου και σε κάθε περίπτωση σοβαρής ή επανειλημμένης παράβασης των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και μη συμμόρφωσης με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις γραπτές υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας της, η ΔΕΥΑΛ έχει το δικαίωμα να επιβάλλει σωρευτικά ή διαζευκτικά τις ακόλουθες κυρώσεις:
  Α. Εφάπαξ πρόστιμο ίσο με την αξία 400 κυβικών νερού σε όσους έχουν συνδέσει παράνομα το ακίνητό τους με το δίκτυο αποχέτευσης, χωρίς την άδεια της ΔΕΥΑΛ και χωρίς να καταβάλουν τη δαπάνη σύνδεσης, καθώς και σε όσους αποχετεύουν παράνομα τα ακάθαρτα νερά στο δίκτυο ομβρίων.
  Β. Πρόστιμο, που υπολογίζεται στην αξία του νερού κατά τα ποσοστά που ακολουθούν και διαρκεί για όσο χρόνο διατηρείται η παράβαση, επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
  α) ) Κατά ποσοστό 150%, σε όσους διοχετεύουν στο δίκτυο αποχέτευσης υγρά και απόβλητα των οποίων απαγορεύεται η διάθεση στο δίκτυο.
  β) Κατά ποσοστό 130%: αα) σε όσους, μετά την επιβολή του εφάπαξ προστίμου της περίπτωση Α', εξακολουθούν να διατηρούν την παράνομη σύνδεση του ακινήτου τους με το δίκτυο ακαθάρτων, ββ) σε όσους, μετά την επιβολή του εφάπαξ προστίμου της περίπτωση Α', εξακολουθούν να διατηρούν την παράνομη σύνδεση του ακινήτου τους με το δίκτυο ομβρίων και γγ) σε όσους παροχετεύουν όμβρια ύδατα στο δίκτυο ακαθάρτων.
  γ) Κατά ποσοστό 120%, σε όσους αρνούνται αδικαιολόγητα να προβούν στη σύνδεση του ακινήτου τους με το δίκτυο αποχέτευσης και η διατήρηση του παράνομου βόθρου εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το δίκτυο αποχέτευσης.
  δ) Κατά ποσοστό 110%, σε όσους αρνούνται αδικαιολόγητα να προβούν στην κατασκευή των εσωτερικών φρεατίων του ακινήτου τους ή την βελτίωση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης.
  ε) Κατά ποσοστό 100%, σε όσους, εκτός των παραπάνω περιπτώσεων, παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από κάθε άλλη διάταξη του παρόντος Κανονισμού ή δεν συμμορφώνονται με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις γραπτές υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας της.
  Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΥΑΛ και η είσπραξη του προστίμου γίνεται κάθε δίμηνο με τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού μέχρι την εξάλειψη του λόγου επιβολής του.
  Γ. Διακοπή της παροχής του νερού. Αν παρά την επιβολή του προστίμου ο υπαίτιος εξακολουθεί να παραβιάζει τους όρους του παρόντος κανονισμού ή αρνείται να καταβάλει το εφάπαξ πρόστιμο, η ΔΕΥΑΛ έχει το δικαίωμα να προβεί στη διακοπή του νερού στο επίμαχο ακίνητό του. Η διακοπή γίνεται μετά από γραπτή ειδοποίηση του ενδιαφερόμενου και την πάροδο της προθεσμίας που ενδεχόμενα έχει ταχθεί. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου εγκυμονείται άμεσος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια του δικτύου αποχέτευσης, η διακοπή γίνεται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
 2. Η επιβολή προστίμου στην αξία του νερού και η διακοπή της παροχής του νερού στο ακίνητο του υπαίτιου δικαιολογείται από το γεγονός ότι η χρήση του πόσιμου νερού είναι άμεσα σενδεδεμένη με τη δημιουργία των οικιακών λυμάτων και αποβλήτων.
 3. Πέραν από τις παραπάνω διοικητικές κυρώσεις, οι παραβάτες του κανονισμού αυτού διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1069/80, του Ποινικού Κώδικα και της ΕΙΒ/221/1965 Υγειονομικής διάταξης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 21
Υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΥΑΛ

Υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΥΑΛ για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό αυτό είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, αλλά και όσοι ασκούν πάνω σ' αυτό άλλα εμπράγματα δικαιώματα.

 1. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΥΑΛ είναι όλοι οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι εκπροσωπούνται από το διαχειριστή ή άλλο ορισθέντα εκπρόσωπό τους.
 2. Σε περίπτωση σύνδεσης νεόδμητης οικοδομής με το δίκτυο αποχέτευσης υπεύθυνος απέναντι στη ΔΕΥΑΛ είναι εκείνος που υπέβαλε την αίτηση (εργολάβος, διαχειριστής ή εκπρόσωπος της πολυκατοικίας) καθώς και ο ιδιοκτήτης ή οι συνιδιοκτήτες του ακινήτου.

Άρθρο 22
Προσκλήσεις - Επιδόσεις

 1. Ατομικές προσκλήσεις ή ειδοποιήσεις προς υπόχρεους ακινήτων που συνεπάγονται ευθύνες ή δαπάνες γι' αυτούς, γίνονται με απόδειξη παραλαβής από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας ή με συστημένη επιστολή ή με δικαστικό επιμελητή.
 2. Δεν χρειάζεται πρόσκληση ή ειδοποίηση του κυρίου του ακινήτου, αν πρόκειται για έλεγχο λειτουργίας της εγκατάστασης αποχέτευσης ή της τήρησης των όρων του κανονισμού αυτού. Ο έλεγχος σε εσωτερικούς χώρους γίνεται κάθε φορά με επίδειξη από τα εντεταλμένα όργανα σχετικής εξουσιοδότησης της ΔΕΥΑΛ.

Άρθρο 23
Ποιότητα υλικών

 1. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης, καθώς επίσης και για τους σωλήνες, σιφώνες και τα ειδικά τεμάχια των εξωτερικών διακλαδώσεων, πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, που καθορίζονται κάθε φορά κατά περίπτωση και χρησιμοποιούνται, εφόσον προηγηθεί δοκιμή στα κρατικά εργαστήρια και χορηγηθεί σχετική βεβαίωση για την εκπλήρωση των παραπάνω προδιαγραφών.
 2. Ο έλεγχος για τους χυτούς από σκυρόδεμα αγωγούς του δικτύου αποχέτευσης, γίνεται όπως ορίζει ο σχετικός κανονισμός και οι σχετικές εγκεκριμένες προδιαγραφές σκυροδέματος.
 3. Η εκλογή του κατάλληλου υλικού, αγωγού ή εσωτερικής επένδυσης αγωγών αποχέτευσης, γίνεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί.


Άρθρο 24
Τελικές Διατάξεις -Έναρξη ισχύος

 1. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 και 2 του Ν. 1069/80.
 2. Διατηρούνται σε ισχύ οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ που αφορούν σε θέματα σχετικά με την αποχέτευση, εφ' όσον στον παρόντα κανονισμό δεν υπάρχει πρόβλεψη επί των θεμάτων που αυτές επιλαμβάνονται και ρυθμίζουν.
 3. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού, αρχίζει από την έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ από το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 1069/80, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Μετά την έγκρισή του και την έναρξη της ισχύος του καταργείται ο προηγούμενος Κανονισμός και κάθε αντίθετη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ.»
Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
[email protected]
[email protected]

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO