01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410 687 220 (24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410687210(εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410687220(24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

Ενημέρωση

Γενικές Ανακοινώσεις, Ενημέρωση Προμηθειών, Ημερίδες & Εκδηλώσεις, Κοινωνικές Δράσεις

: «Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων των εργαζομένων της ΔΕΥΑΛ»

: «Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων των εργαζομένων της ΔΕΥΑΛ»

Εκτύπωση E-mail

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσιών για την διενέργεια ιατρικών εξετάσεων των εργαζομένων της ΔΕΥΑΛ σύμφωνα με το άρθρο 328 (BΙΒΛΙΟ ΙΙ- φορείς που δραστηριοποιούνται στο πόσιμο ύδωρ, αποχέτευση- επεξεργασία λυμάτων και αποστράγγιση υδάτων) του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 εκτιμώμενης δαπάνης 24.581,00 € πλέον ΦΠΑ.

Ημερομηνία & τρόπος υποβολής προσφοράς

Παρακαλούμε για την υποβολή σχετικής προσφοράς για τα ανωτέρω μέχρι την 21/07/2021 ημέρα Τετάρτη ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία (πρωτόκολλο) της Δ.Ε.Υ.Α Λάρισας (Δ/νση: Τέρμα Τυχερού, Λάρισα ΤΚ 41222).

Γίνονται δεκτές μόνο σφραγισμένες προσφορές. Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Α) η λέξη «Προσφορά», 

Β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

Γ) ο τίτλος της σύμβασης, 

Δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), 

Ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (άρθρο 92 παρ.1 του Ν.4412/2016). 

 

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεια παρακάτω:


Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
[email protected]
[email protected]

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO