01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410 687 220 (24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410687210(εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410687220(24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

Ενημέρωση

Γενικές Ανακοινώσεις, Ενημέρωση Προμηθειών, Ημερίδες & Εκδηλώσεις, Κοινωνικές Δράσεις

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ Α & Β ΟΜΑΔΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Εκτύπωση E-mail

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ Α & Β ΟΜΑΔΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.265.180,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

ΑΔΑΜ: 23PROC012407424

ΑΔΑ : ΩΝΑΒΟΡ8Δ-5Η6

ΑΠ: 3314

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 198446

CPV: 45232151-5

NUTS: EL612 LARISSA

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21/04/2023

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης  Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ επιλογή του αναδόχου για  την κατασκευή του έργου: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ Α & Β ΟΜΑΔΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.” με προϋπολογισμό  3.265.180,00 € (με αναθεώρηση, απολογιστικές εργασίες,  χωρίς ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από εργασίες που ανήκουν στην κατηγορία των  Έργων Υδραυλικών ή ΗΜ με προϋπολογισμό  3.169.983,64 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση, απολογιστικές εργασίες  και ΦΠΑ). CPV 45232151-5, NUTS EL612 LAΡΙΣΑ

Ως ημερομηνία και ώρα έναρξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  17/04/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/04/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 27/04/2023, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  και η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2 (α) του Ν.4412/2016, ήτοι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ, ύψους 65.303,60 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον δεκατριών (13) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τουλάχιστον δεκατρείς (13) μήνες.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ταμείο Συνοχής στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020" και έλαβε την υπ’ αριθ. 1890/19-07-2022 θετική γνώμη της ΕΥΔ για τη δημοπράτηση του έργου. Η επιλέξιμη δαπάνη είναι 3.265.180,00 ευρώ. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσοστού μέχρι το 15% της αξίας της σύμβασης. Επίσης προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού 1% επί της της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης


Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
[email protected]
[email protected]

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO